CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

 1. Chấp nhận và sửa đổi các điều khoản sử dụng

1.1 Quyền truy cập và sử dụng trang web của bạn (“Trang web”) của Nestlé Nespresso S.A. (“Nespresso”), bao gồm các công ty chi nhánh của Nespresso, chịu sự điều chỉnh của các điều khoản sử dụng hiện tại (“Điều khoản sử dụng”). Bằng cách truy cập, duyệt và sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và chấp nhận, mà không cần bảo lưu, các Điều khoản Sử dụng này, do chúng tôi sửa đổi theo thời gian.

1.2 Nếu chúng tôi quyết định sửa đổi Điều khoản sử dụng của mình, chúng tôi sẽ đăng phiên bản ngày mới trên trang web của chúng tôi. Do đó, chúng tôi thỉnh thoảng mời bạn tham khảo các Điều khoản sử dụng này để được thông báo về bất kỳ thay đổi nào.

 1. Bản quyền và sở hữu trí tuệ

2.1 Nội dung của trang web của chúng tôi và cụ thể nhưng không chỉ là văn bản, nhãn hiệu, biểu trưng, ​​sơ đồ, ảnh, video, âm thanh, âm nhạc, bố cục, thiết kế, bí quyết, công nghệ, sản phẩm và quy trình là tài sản của Nespresso hoặc các công ty liên kết của nó hoặc được sử dụng với sự cho phép của chủ sở hữu, và theo đó được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ hoặc sở hữu công nghiệp khác tồn tại theo luật hiện hành.

2.2 Ngoại trừ như được cung cấp trong Phần 3 dưới đây, không có nội dung nào trên trang web của chúng tôi được hiểu hoặc hiểu là cấp cho bạn giấy phép hoặc quyền sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web của chúng tôi.

 1. Sử dụng trang web

3.1 Bạn có thể tải xuống, hiển thị hoặc in nội dung trang web của chúng tôi chỉ để sử dụng cá nhân, phi thương mại, do đó giữ lại và sao chép mọi thông báo bản quyền hoặc thông báo quyền sở hữu khác có trong bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào bạn tải xuống. Bất kỳ việc sử dụng nào khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, phân phối, truyền tải hoặc phát nội dung của các trang web, toàn bộ hoặc một phần và bằng bất kỳ phương tiện nào, đều bị nghiêm cấm, trừ khi có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nespresso.

3.2 Nespresso không đảm bảo cũng như không tuyên bố rằng việc bạn sử dụng bất kỳ nội dung nào được hiển thị trên trang web của mình sẽ không vi phạm quyền của bên thứ ba.

 1. Thông tin được cho là không bảo mật

4.1 Bất kỳ dữ liệu nhận dạng cá nhân và thông tin nào mà bạn có thể gửi qua Internet đến các trang web của chúng tôi đều được bảo vệ và xử lý theo Chính sách bảo mật của chúng tôi. Nespresso mời bạn đọc kỹ Chính sách bảo mật như vậy trước khi cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin và dữ liệu nhận dạng cá nhân nào như vậy.

4.2 Bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác liên quan đến Nespresso thông qua Internet, bằng thư điện tử hoặc bằng cách khác, bao gồm mọi dữ liệu, câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý tưởng, đồ họa hoặc tương tự, đều và sẽ được coi là không bảo mật và không độc quyền. Bất kỳ thứ gì bạn truyền hoặc đăng sẽ trở thành tài sản của Nespresso và có thể được sử dụng miễn phí cho mọi mục đích, bao gồm nhưng không giới hạn, sao chép, tiết lộ, truyền tải, xuất bản, phát và đăng. Cụ thể, Nespresso được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào trong bất kỳ giao tiếp nào mà bạn gửi cho trang web cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, phát triển, sản xuất, quảng cáo và tiếp thị sản phẩm bằng cách sử dụng thông tin. Bất kỳ việc sử dụng nào như vậy đều không được đền bù cho những người cung cấp thông tin, cũng như bất kỳ ai khác.

4.3 Bằng cách gửi thông tin, bạn đảm bảo rằng bạn sở hữu tài liệu / nội dung đã gửi, rằng nó không phỉ báng và việc sử dụng của Nespresso sẽ không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào. Nespresso không có nghĩa vụ sử dụng thông tin được cung cấp.

5. Tuyên bố từ chối bảo hành

5.1 KHÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHẦN 6 DƯỚI Đ Y, BẤT KỲ TÀI LIỆU, THÔNG TIN VÀ TẤT CẢ NHỮNG GÌ BẠN TÌM THẤY TRÊN CÁC TRANG WEB ĐỀU ĐƯỢC TRANG BỊ CHO BẠN "NHƯ LÀ", TRONG CHỨC NĂNG SẴN CÓ CỦA HỌ, VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM BẤT KỲ LOẠI, THỂ HIỆN HAY NGỤ Ý, BAO GỒM, TRONG SỐ NHỮNG NGƯỜI KHÁC, BẢO HÀNH NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG BÁN HÀNG HOẶC THỂ DỤC CHO BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO.

5.2 Nespresso KHÔNG BẢO ĐẢM CÁC TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI HOẶC NỘI DUNG CỦA CHÚNG TÔI S COR CẦN PHẢI TRẢ LỜI KHUYẾN MÃI CỦA BẠN, S W KHÔNG ĐƯỢC LẬP TỨC, THỜI GIAN, AN TOÀN VÀ MIỄN PHÍ L ERI.

5.3 MỘT SỐ QUYỀN LỢI CÓ THỂ KHÔNG CHO PHÉP HẠN CHẾ GIỚI HẠN BẢO ĐẢM, SO MỘT SỐ LOẠI TRỪ TRÊN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

5.4 Bất kỳ tư vấn hoặc thông tin nào, có thể là bằng miệng hoặc bằng văn bản, thu được từ Nespresso hoặc trong quá trình sử dụng các dịch vụ có sẵn trên Trang web, sẽ không phát sinh bất kỳ bảo đảm nào không được cung cấp rõ ràng trong Điều khoản Sử dụng hiện tại.

 1. Trách nhiệm hữu hạn

6.1 Bạn truy cập, sử dụng, duyệt và điều hướng trên trang web của chúng tôi với rủi ro và nguy hiểm của riêng bạn.

6.2 BẠN THỪA NHẬN VÀ CHẤP NHẬN ĐIỀU ĐÓ, ĐẾN MỨC TỐI ĐA ĐƯỢC CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH CHO PHÉP, KHÔNG PHẢI BẤT KỲ CÔNG TY LIÊN KẾT NÀO, CŨNG NHƯ BẤT KỲ BÊN NÀO KHÁC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC TẠO, SẢN XUẤT HOẶC PH N PHỐI TRANG WEB, CÓ THỂ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP HOẶC THIỆT HẠI, BẤT KỲ TỔN THƯƠNG NÀO VỀ DANH TIẾNG, CHI PHÍ, TỔN THẤT, GIẢM DOANH THU HOẶC LỢI NHUẬN HOẶC NỢ CỦA BẤT KỲ BẢN CHẤT NÀO (NGAY CẢ KHI SỰ RA ĐỜI CỦA THIỆT HẠI ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC BIẾT ĐẾN HOẶC CÓ THỂ ĐƯỢC BIẾT ĐẾN BỞI NESPRESSO), CÓ KHẢ NĂNG PHÁT SINH TỪ QUYỀN TRUY CẬP CỦA BẠN HOẶC SỬ DỤNG HOẶC NGƯỢC LẠI KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, CÁC TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG CỦA CHÚNG.

6.3 TẤT CẢ CÁC VẬT LIỆU ĐƯỢC TẢI XUỐNG HOẶC ĐƯỢC BẤT K BY BẤT CỨ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI LÀ RỦI RO VÀ RỪNG RIÊNG CỦA BẠN. Nespresso không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc vi-rút nào có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của bạn hoặc tài sản khác do bạn truy cập, sử dụng hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu nào từ trang web của mình hoặc bất kỳ sự xâm nhập hoặc can thiệp bất hợp pháp nào vào hệ thống CNTT.

6.4 Nespresso có quyền gián đoạn hoặc ngừng bất kỳ hoặc tất cả các chức năng của trang web của nó. Nespresso không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ sự gián đoạn hoặc gián đoạn của bất kỳ hoặc tất cả các chức năng của trang web của nó do hành động hoặc thiếu sót của Nespresso hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

 1. Thay đổi thông tin

Nội dung trang web của chúng tôi có thể chứa các lỗi không chính xác hoặc lỗi. Nespresso có quyền thay đổi, chỉnh sửa và / hoặc cải tiến nội dung đó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước nhưng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

 1. Tính khả dụng của sản phẩm / dịch vụ

Trang web của chúng tôi có thể chứa thông tin về các sản phẩm và dịch vụ trên toàn thế giới của Nespresso, không phải tất cả đều có sẵn ở mọi địa điểm. Một tham chiếu đến một sản phẩm hoặc dịch vụ của Nespresso trên trang web không ngụ ý rằng sản phẩm hoặc dịch vụ đó hoặc sẽ có sẵn tại địa điểm của bạn.

 1. Liên kết

9.1 Là một dịch vụ cho khách truy cập của chúng tôi, các trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết siêu văn bản dẫn đến các trang web khác không được điều hành hoặc kiểm soát bởi máy pha cà phê Nespresso. Nespresso sẽ không được coi là chịu trách nhiệm cho các trang web này và từ chối tất cả trách nhiệm và trách nhiệm liên quan đến nội dung, tính pháp lý, tính chính xác hoặc chức năng của chúng.

9.2 Việc tạo ra bất kỳ siêu liên kết nào đến các trang web của chúng tôi đều bị cấm mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nespresso.

 1. Khác

10.1 Điều khoản sử dụng hiện tại thể hiện toàn bộ thỏa thuận được ký kết giữa Nespresso và chính bạn về việc truy cập và sử dụng các trang web và nội dung của chúng. Bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện nào khác do Nespresso đưa ra và điều chỉnh quan hệ của nó với bạn, đặc biệt liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc mua sản phẩm nào, sẽ bổ sung Điều khoản sử dụng; trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa chúng, các điều khoản hoặc điều kiện khác sẽ được áp dụng trên các Điều khoản sử dụng này.

10.2 Thực tế là Nespresso chấp nhận một hành vi vi phạm của chính bạn về một trong các nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản sử dụng, hoặc không thực thi quyền được quy định trong Điều khoản sử dụng hoặc theo luật sẽ không được hiểu là sự từ bỏ của nó để gọi và thực thi quyền.

10.3 Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản sử dụng được coi là bất hợp pháp theo luật hoặc quy định, hiện tại hoặc tương lai, hoặc theo phán quyết của tòa án, thì điều khoản đó sẽ được coi là bị ảnh hưởng, tất cả các điều khoản khác của Điều khoản sử dụng duy trì đầy đủ sức mạnh và hiệu quả giữa bản thân và Nespresso.

10.4 Các tiêu đề của các điều khoản của Điều khoản sử dụng chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không được thay đổi hoặc sửa đổi các điều khoản và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu bao gồm: Họ và tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, điện thoại liên lạc. Đây là các thông tin mà Nespresso.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ để Nespresso.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng mua hàng nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Nespresso.vn vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

 

 1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Website Nespresso.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Nespresso.vn
 • Ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Nespresso.vn;
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Nespresso.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

 

 1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Nespresso.vn.

Trường hợp có sự loại bỏ thông tin cá nhân/thương nhân/thành viên phải thông báo cho người bị loại bỏ thông tin trong vòng 05 ngày làm việc. Và chỉ loại bỏ thông tin khi có sự đồng ý của chủ sở hữu thông tin là cá nhân/thương nhân/thành viên đó.

 

 1. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÂN NAM

Address: 41 Thao Dien, Thao Dien Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

TEL: 1800 234506

 

 1. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU CÁ NHÂN
 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Nespresso.vn thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Nespresso.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Nespresso.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

 

 1. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
 • Thông tin cá nhân của thành viên được Nespresso.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Nespresso.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong những trường hợp cung cấp thông tin cho bên thứ 3 có sự đồng ý của khách hàng hoặc theo pháp luật yêu cầu. Trong các chính sách quy tắc đối với bên thứ ba. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba phải đảm bảo trách nhiệm bảo mật nguồn thông tin của khách hàng mà chúng tôi cung cấp, tuân thủ theo những chính sách về bảo mật thông tin đã được quy định.
 • Nespresso.vn sử dụng giao thức HTTPS Secure Sockets Layer (SSL) để bảo vệ thông tin của khách hàng trong quá trình chuyển dữ liệu bằng cách mã hóa thông tin khách hàng nhập vào. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Nespresso.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Nespresso.vn.
 • Ban quản lý Nespresso.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Nespresso.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

 

 1. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CÁ NHÂN
 • Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, Nespresso.vn cam kết bảo mật thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ ngoài ý muốn.
 • Nespresso.vn cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào khác.
 • Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục đích đã nêu, Nespresso.vn sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:
  • Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập trái với mục đích đã nêu.
  • Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Nespresso.vn tiếp nhận và giải quyết với các bên có liên quan.
  • Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của Nespresso.vn , chúng tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết
 • All observation, contacts and feedbacks from customer in regard of this “Privacy Policy” are welcomed. Feel free to contact us at: 1800 234506 for any queries.

ĐIỀU KIỆN BÁN HÀNG

1 ỨNG DỤNG CỦA ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1.1 Mỗi đơn đặt hàng với Nespresso sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều kiện bán hàng hiện tại và phải tuân theo các điều kiện cụ thể áp dụng cho các đơn hàng được đặt qua Internet hoặc trong các cửa hàng Nespresso.

1.2 Nespresso bảo lưu quyền sửa đổi các Điều kiện Bán hàng chung hiện tại bất kỳ lúc nào bằng cách xuất bản một phiên bản mới.

 

2 ĐƠN ĐẶT HÀNG 

2.1 Quý khách có thể đặt hàng thông qua:

 • Bằng điện thoại : 1800 234506 for Ho Chi Minh City
 • Trực tuyến : www.nespresso.vn
 • Trong các nhà bán lẻ đối tác Nespresso để mua máy

2.2 Không có số lượng đơn đặt hàng cà phê trực tuyến tối thiểu.

2.3 Nespresso cung cấp các sản phẩm của mình trong giới hạn của các cổ phiếu có sẵn.

2.4 Nespresso có quyền từ chối đơn đặt hàng, đặc biệt là trong trường hợp hóa đơn chưa thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán.

 

3 GIAO HÀNG 

3.1 Nespresso có mọi nỗ lực để đảm bảo việc giao hàng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh trong vòng 1-2 ngày làm việc, đến các tỉnh trong vòng 3 - 5 ngày làm việc và đến các khu vực trong vòng 3 - 5 ngày làm việc lên, sau khi lệnh đã được xác nhận. Ngày làm việc cho Nespresso Việt Nam được định nghĩa từ thứ Hai đến thứ Bảy.

3.2 Nếu bạn yêu cầu một phương tiện giao hàng cụ thể khác với phương tiện được sử dụng bình thường bởi Nespresso, mọi chi phí bổ sung sẽ được tính cho bạn.

3.3 Nếu không có ai để nhận lệnh khi giao hàng, người chuyển phát nhanh sẽ thông báo cho Nespresso. Chuyên viên Cà phê sẽ liên hệ với bạn để lên lịch ngày giao hàng ưu tiên của bạn. Bạn sẽ bị tính phí giao hàng vào ngày 3rd cố gắng.

 

4 XÁC MINH HÀNG HOÁ 

4.1 It is your responsibility to verify the quantity and condition of the goods upon payment and receipt and, in case of non-arrival, damage or missing items, to notify and file claim with Nespresso within 24 hours of receipt (retaining all relevant invoices, signed delivery notes & unpacking videos).

4.2 Nespresso trong những trường hợp như vậy sẽ cung cấp cho bạn hàng hóa thay thế giống hệt nhau.

4.3 Vui lòng quay video quá trình khui mở kiện hàng để được khiếu nại trong trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc thiếu hàng. Khiếu nại chỉ được tiếp nhận và xử lý khi có bằng chứng dưới dạng video.

 

5 CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ HÀNG 

5.1 Tất cả các máy móc nhận được trong vòng 48 giờ được coi là đã được nhận trong tình trạng tốt và không thể đổi trả, trừ khi có thể chứng minh được về việc đã có những thiệt hại đã xảy ra trong quá trình giao hàng.

5.2 Nespresso sẽ chỉ chấp nhận trả hàng hóa khi máy có kèm theo tất cả các hoá đơn liên quan.

5.3 Tất cả các đơn đặt hàng cà phê không áp dụng việc trả lại hoặc đổi hàng. Tất cả các đơn đặt hàng có hiệu lực sau khi thanh toán.

 

6 GIÁ VÀ HÓA ĐƠN 

6.1 Chi phí lập hoá đơn của hàng hóa bạn đặt sẽ có hiệu lực vào ngày bạn đặt đơn hàng và đã bao gồm VAT.

6.2 Chi phí giao hàng được áp dụng cho tất cả các đơn đặt hàng.

6.3 Nespresso không giảm giá hoặc giảm giá cho đơn đặt hàng hoặc số lượng bán buôn hoặc đơn đặt hàng.

 

7. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

7.1 Thanh toán trực tuyến bằng Thẻ Tín Dụng hay Paypal phải được hoàn thành đầy đủ trước khi hàng hóa được gửi đi.

7.2 Thanh toán bằng Tiền mặt cho đơn hàng trực truyến chỉ áp dụng tại Việt Nam. Quý khách vui lòng chuẩn bị số tiền của đơn hàng cho việc thanh toán khi nhận hàng.

7.3 Có sẵn tiền gửi ngân hàng. Hướng dẫn thanh toán sẽ được cung cấp sau mỗi đơn hàng. Thanh toán phải được hoàn thành trong vòng 3 ngày kể từ ngày đặt hàng. Nespresso sẽ xác nhận trong vòng 24 giờ trước khi đặt hàng được xử lý.

 

8 BẢO HÀNH MÁY MÓC VÀ DỊCH VỤ HẬU MÃI

8.1 Các loại máy của Nespresso được đảm bảo bởi nhà sản xuất dựa trên điều khoản chi tiết và điều kiện được nêu trên tài liệu gốc sản phẩm và việc đảm bảo này không ảnh hưởng đến bất kỳ luật pháp về quyền lợi người tiêu dùng.

8.2 Về các câu hỏi liên quan đến các hoạt động, bảo dưỡng và dịch vụ sau bán hàng về Máy pha cà phê Nespresso, Quý khách vui lòng liên hệ để nhận được chỉ dẫn và sự hỗ trợ. Nespresso   Nespresso  

 

9 BẢO VỆ DỮ LIỆU 

9.1 Nespresso Nespresso tuyệt đối không buôn bán thông tin cá nhân cho bất kỳ bên thứ ba nào và lưu giữ cẩn thận theo luật phát hiện hành cũng như chính sách bảo mật. Thông tin chi tiết về Chính sách bảo mật của Nespresso hiển thị đầy đủ trên trang web: nespresso.vn Nespresso được hiển thị đầy đủ trên trang web: nespresso.vn.

9.2 Dựa theo Luật hiện hành, Quý khách hoàn toàn có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân liên quan đến bản thân bằng việc điền thông tin vào Nespresso địa chỉ ghi nhận. Nespresso  

 

10 LUẬT ÁP DỤNG

10.1 Các điều khoản bán hàng chung đều tuân theo Luật Pháp Việt Nam.

 

 

Last Updated: March 27, 2019