1. 1 Thông tin cá nhân của bạn
  2. 2 Địa chỉ của bạn
  3. 3 Máy của bạn
  4. 4 Chào mừng bạn đến với Nespresso

Thông tin cá nhân

Hãy hoàn thành mẫu đơn dưới dây. Các trường được đánh dấu bằng một * được yêu cầu.

Tên*
Họ*
Địa chỉ email*
Số điện thoại*

Vui lòng nhập số, bắt đầu bằng số 0 và ít nhất 9 ký tự

Ví dụ: 0912345678

Mật khẩu*

Chọn một mật khẩu chữ và số an toàn và một ký tự đặc biệt

Xác nhận mật khẩu*

Bằng cách nhấp vào “tiếp tục”, tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu của tôi và đồng ý với Nespresso Chính sách bảo mật

Địa chỉ của bạn

THÔNG TIN TRÊN HÓA ĐƠN

Vui lòng điền vào biểu mẫu bên dưới, Các trường được đánh dấu * là bắt buộc.

Tên
Họ
Tên công ty
Số điện thoại*

Ví dụ: 0912345678


Vui lòng chọn Tỉnh để tìm Huyện

Phường/Xã*
Số Nhà*
Tên Đường*

Bản tin

Máy của bạn

Đăng ký máy pha cà phê của bạn

Tôi đã sở hữu một cỗ máy

Tôi chưa có máy.

ADD A NEW MACHINE

Mandatory fields are marked with a *
ESSENZA MINI
ESSENZA MINI & AEROCCINO 3 BUNDLE
GRAN LATTISSIMA
INISSIA
INISSIA & AEROCCINO 3 BUNDLE
LATTISSIMA ONE
PIXIE
PIXIE & AEROCCINO 3 BUNDLE
PIXIE – NEW COLORS
OTHER

    WELCOME